Raven Angus - Commercial Female Sale
whitee
whitef
whitea
whiteb
whitec
whited
blueb
bluea
greena
pinka
dasher
firststreet